Rådets repræsentanter
Rådets repræsentanter

: Rådets repræsentanter

Politiet og Rådet For Sikker Trafik samarbejder tæt om at forebygge trafikulykker. Rådet har 24 repræsentanter - 2 fra hver af de 12 politikredse. Fra hver kreds kommer repræsentanterne fra hhv. den præventive afdeling og fra færdselsafdelingen.

Samarbejdet med Rådet For Sikker Trafiks repræsentanter i politiet har stor betydning. Repræsentanterne og deres kolleger bidrager til at øge trafiksikkerheden lokalt gennem undervisning, kampagner og kontroller. På den måde er de så at sige Rådet For Sikker Trafiks forlængede arm ud i lokalsamfundet. 

Rådet For Sikker Trafik har udarbejdet en håndbog med 10 anbefalinger, der giver inspiration til arbejdet som repræsentant.

Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet

 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling.
 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder.
 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder.
 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne.
 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag.
 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse.
 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd.
 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges.
 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder.
 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden.

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Politi, kommuner og skoler
Politi, kommuner og skoler

: Politiets samarbejde med kommuner og skoler

Politiet samarbejder med skoler og kommuner om at grundlægge sikre vaner i trafikken hos børn og unge. I Færdselsloven § 3, stk. 3 står der:

'Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.'

Der er med andre ord brug for et tæt samarbejde mellem kommune, skole og politi. Politiets færdselsfaglige ekspertise er også et afgørende bidrag til skolernes færdselsundervisning.

Iflg. "Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne", påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af "den højeste betydning, at skolen samarbejder med politiet."

De færdselsrelaterede præventive indsatser 

Det er en stor fordel, at man i kredsen koordinerer den politifaglige bistand til skolerne. Politiet kan fx bidrage til:

 • Færdselskontroller ved skolestart
 • Oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer,
 • Gå-prøven
 • Den lille Cyklistprøve
 • Cyklistprøven
 • Oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar
 • Cykeleftersyn
 • Knallert- og lygtekontroller
 • Deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune.

Rådet For Sikker Trafik kommer gerne ud og hjælper med at sætte sikker trafik på dagsordenen. Det kan fx være til fx kreds- og lokalrådsmøder eller netværksmøder for færdselskontaktlærere, kommune og politi.

Politiet vigtig samarbejdspartner 

Når man spørger færdselskontaktlærerne, hvad der er vigtigt for at styrke færdselsundervisningen på skolen, så er politiet en klar topscorer. Det viser en undersøgelse fra Epinion gennemført i 2015. Her siger 88 procent af færdselskontaktlærerne, at politiets deltagelse i cyklistprøverne er meget vigtig/vigtig.

Tilskud til netværksmøder

Politiet har god tradition for at holde netværksmøder for færdselskontaktlærere. I de senere år er flere og flere kommuner også begyndt at arrangere disse møder. Derfor er det både muligt for politiet og kommunerne at søge tilskud til forplejning til netværksmøder. Rådet for Sikker Trafik giver også tilskud til Cyklistfinaler og SP-arrangementer.  

Læs om de tilskud vi yder

Download 'Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne'

Politiseminar
Politiseminar

: Politiseminar

Politiseminar 2019

Rådet for Sikker Trafik samler hvert år Rådets repræsentanter i politiet til et seminar. I 2019 afholder vi det d. 19. - 20. juni i Fredericia. Hver politikreds har seks pladser og vi håber, at se så mange som muligt.

Vi sender invitationer ud til kredsene i foråret. 

Netværksmøder
Netværksmøder

: Hold netværksmøder

Politiet har en lang og god tradition for at holde netværksmøder med færdselskontaktlærere. De seneste år er der heldigvis også flere og flere kommuner, der prioriterer at afholde møderne i samarbejde med politiet.

Få besøg af Rådet

Rådet deltager ofte og gerne på netværksmøder i hele landet. Vi kommer med faglige oplæg og kan være med til at sikre erfaringsudveksling. 

Vi kommer også gerne ud og holder lokale kurser for lokalpoliti med kontakt til skoler. Hvis du vil høre mere, så kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk eller mobil: 2871 2532 

"Erfaringsudveksling er vigtigt. Det er guld værd." – Færdselskontaktlærer fra Kolding

Du kan søge tilskud til forplejning på netværksmøder - Se her hvordan

Tilskud
Tilskud

Vejledning om tilskud til arrangementer


Rådet for Sikker Trafik arbejder for, at politi og kommuner kan gennemføre lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Der er et loft over puljen og beløbene udbetales efter først-til-mølle princippet.

Netværksmøder

Rådet ønsker at understøtte at der afholdes netværksmøder for færdselskontaktlærere. Målet er at lærerne kan koordinere indsatser, erfaringsudveksle og få faglig inspiration. Såvel politi som kommunens forvaltning kan tage initiativ til at afholde møderne. Rådet giver tilskud til fortæring ved afholdelse af et årligt netværksmøde med skolernes færdselskontaktlærere.


Principper for udbetaling af støtte:


• Rådets kontaktpersoner fra Kommunernes forvaltning eller Rådets repræsentanter i Politiet kan søge om tilskud.
• Der kan søges om max 60 kr. pr. deltager.


Sådan søger du:

• Kontakt Rosa Klargaard på rk@sikkertrafik.dk eller 3916 3951 inden mødet for at høre, om der stadig er et disponibelt beløb på kontoen.


Sådan aflægger du regnskab:


• Send regnskab senest 14 dage efter netværksmødet.
• Vedlæg originale bilag for udgifter.
• Oplys kommunen/kommunernes navn, politikredsens navn og lokalstationen/lokalstationernes navn.
• Oplys dato og tidspunkt for mødet.
• Oplys antal deltagere.
• Oplys bankkontonummer som beløbet skal overføres til.

Cyklistprøvefinaler

Rådet finder det vigtigt, at der afholdes cyklistprøver og cyklistprøvefinaler. Rådet yder tilskud til finalerne.


Principper for udbetaling af støtte:


• Rådets repræsentanter i Politiet kan søge om tilskud.
• Der kan søges om 100 kr. pr. deltagende skole.
• Der er mulighed for at søge om yderligere 100 kr. hvis skolen har tre spor eller mere – dette for at tilgodese at store skoler kan sende mere end en vinder. Der kan max søges om 200 kr. pr. skole.


Sådan søger du:

• Kontakt Rosa Klargaard på rk@sikkertrafik.dk eller 3916 3951 inden finalen for at høre, om der stadig er et disponibelt beløb på kontoen.
• Send herefter en ansøgning pr. mail til Rosa Klargaard.
• Oplys politikredsens navn og lokalstationen/lokalstationernes navn.
• Oplys de deltagende skolers navne.
• Oplys dato og tidspunkt for aktiviteten.
• Beskriv hvad midlerne bruges til.
• Oplys bankkontonummer, som beløbet skal overføres til.

Sådan aflægger du regnskab:


• I tilfælde af eventuelle ændringer i arrangementet send venligst en mail senest 14 dage efter cyklistprøvefinalen.
• Det er ikke nødvendigt at sende bilag med, men de skal til enhver tid kunne fremsendes på forlangende.

Arrangementer for skolepatrulje


Rådet arrangerer hvert forår Skolepatruljedage i hhv. Legoland og Tivoli. Formålet er at samle skolepatruljerne fra hele landet og belønne dem med en festlig dag og takke dem for deres indsats. Rådet yder også støtte til lokale aktiviteter for de SP'ere, der ikke deltager i Rådets Skolepatruljedage.


Principper for udbetaling af støtte:

• Rådets repræsentanter i Politiet kan søge om tilskud.
• Der kan søges om 40 kr. pr. elev.
• Aktiviteter som samler mange SP’ere prioriteres frem for aktiviteter for få.

Sådan reserverer du midler:

• Kontakt Rosa Klargaard på rk@sikkertrafik.dk eller 3916 3951 inden finalen for at høre, om der stadig er et disponibelt beløb på kontoen.
• Skriv herefter en ansøgning pr. mail til Rosa Klargaard for at reservere midler.
• Oplys hvor mange elever der ønskes reserveret midler til.
• Beskriv hvad midlerne bruges til.
• Oplys hvornår aktiviteten skal afholdes.

Sådan søger du:

• Send en mail til Rosa Klargaard, når tiden nærmer sig for arrangementet.
• Oplys det præcise antal elever, der deltager.
• Oplys bankkontonummer, som beløbet skal overføres til.


Sådan aflægger du regnskab:


• I tilfælde af eventuelle ændringer i arrangementet send venligst en mail senest 14 dage efter arrangementet.
• Det er ikke nødvendigt at sende bilag, men de skal til enhver tid kunne fremsendes på forlangende.

Spørgsmål - Kontakt

Rosa Klargaard
Økonomikonsulent
T 3916 3951
rk@sikkertrafik.dk

Kontakt os
Kontakt os