03.12.2020

Antallet af dræbte i trafikken skal halveres

Færdselssikkerhedskommissionens netop vedtagne handlingsplan skal sikre en målrettet reduktion af dræbte og tilskadekomne i den danske trafik. Målet er, at højst 90 personer må miste livet i trafikulykker i 2030, hvilket svarer til en halvering i forhold til antallet af trafikdræbte i dag. Et ambitiøst mål, som skal nås gennem ændret adfærd, ny teknologi og forbedret infrastruktur.

Antallet af dræbte i trafikken skal halveres: Antallet af dræbte i trafikken skal halveres

Arbejdet med trafiksikkerhed i Danmark er historisk set en succeshistorie. Da Færdselssikkerhedskommissionen i 1988 udkom med sin første betænkning, lå antallet af dræbte omkring 700 hvert år, og der var cirka 12.000 tilskadekomne årligt. Det er reduceret til cirka 180 dræbte og 3.000 tilskadekomne årligt som gennemsnit af årene 2017 til 2019.

De senere år er den positive udvikling i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken desværre stagneret. Det betyder, at målsætningen i den nuværende handlingsplan på maksimalt 120 dræbte i trafikken i 2020 ikke bliver opnået, da der med udgangen af oktober i år var 127 dræbte i trafikken. Derfor er en ny og ambitiøs handlingsplan afgørende for, at vi igen kan få nedbragt antallet af dræbte og tilskadekomne markant.

- Hver eneste dræbt eller tilskadekommen i trafikken er en for mange. Forkert eller direkte ulovlig adfærd i trafikken er fortsat årsagen til, at 9 ud af 10 dødsulykker opstår. Derfor er det helt afgørende, at vi holder fokus på blandt andet for høj fart, uopmærksomhed og spritkørsel, som er det, der hvert år koster flest liv, siger Mogens Kærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafiks opgave bliver også i de kommende år at påvirke trafikanternes adfærd igennem kampagner og oplysning. Det vil primært ske på fokusområderne for høj fart, uopmærksomhed og spritkørsel, samt med et fortsat fokus på trafikantgrupper med særligt høj risiko såsom unge og ældre i trafikken.

Adfærdskampagner har beviseligt effekt på trafikanters adfærd og kan måles både i undersøgelser og i det, der sker ude på vejene. For eksempel er antallet af spritulykker over tid reduceret markant, og gennemsnithastigheden på landevejene har også en faldende tendens. Samtidig tager stort set alle bilister i dag afstand fra at bruge mobilen bag rattet. Men der sker fortsat alt for mange ulykker, og vi er slet ikke i mål endnu. Derfor er det afgørende, at vi i de kommende år fastholder og intensiverer indsatsen for at ændre på den adfærd, som forårsager flest alvorlige ulykker i trafikken.

Hent Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

Maksimalt 90 dræbte i 2030
Den nye handlingsplan har en et mål om, at der i 2030 højst må være 90 dræbte i trafikken og 900 alvorligt tilskadekomne om året. Tallene svarer til en omtrentlig halvering af gennemsnittet for 2017-2019, som er 182 dræbte og 1.813 alvorligt tilskadekomne pr. år.

Ambitionen om at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er i tråd med EU’s handlingsplan på trafiksikkerhedsområdet. Målsætningen i EU er nemlig også at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i Europa (EU-27).

Målet skal nås igennem fokuserede indsatser overfor adfærd, vejinfrastruktur og køretøjsteknik. Det bliver med andre ord et samspil mellem ny teknologi i biler, kampagneindsatser målrettet farlig eller uhensigtsmæssig adfærd og forbedret sikkerhed på vejene, der hver især skal bidrage med at nedbringe ulykkestallet.  

Fem fokusområder
Færdselssikkerhedskommissionen ønsker med udgangspunkt i fem fokusområder at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne. Det skal ske ved både at prioritere en indsats mod de mange personskader blandt lette trafikanter og mod de ulykker med motorkøretøjer, som resulterer i langt de fleste dræbte.

Samlet står de fem udpegede fokusområder for over 90 % af alle dræbte i trafikken.

 • Eneulykker
  • Eneulykker defineres som ulykker, hvor det eneste involverede færdselselement er et enkelt køretøj. Ud over motorkøretøjer indgår også eneulykker med cykler. Eneulykker med fodgængere er ikke omfattet af handlingsplanen.
 • Frontalkollisioner
  • Frontalkollisioner eller mødeulykker defineres som en kollision mellem to køretøjer, der færdes i modsat retning på samme vej. Ulykkerne kan ske i forbindelse med overhaling eller ved at et af køretøjerne uforvarende kommer over i modsat vognbane.
 • Lette trafikanter
  • Dette fokusområde omhandler personskadeulykker, hvor lette trafikanter er kommet til skade eller er blevet dræbt. Med lette trafikanter menes her fodgængere, cyklister, knallertførere og brugere af små, motoriserede køretøjer som fx el-løbehjul.
 • Ulykker i kryds
  • Krydsulykker kan i udgangspunktet omfatte ulykker i alle vejkryds med tre, fire eller flere vejgrene, uanset reguleringsform, samt ulykker i rundkørsler. Ulykker, der sker i indkørsler, er ikke medregnet i dette fokusområde.
 • Unge bilister
  • Definitionen for dette fokusområde er personskadeulykker, hvor mindst én bilfører har været under 25 år, og hvor den unge bilfører har kørt enten personbil eller varebil.

Kontaktinformation:
Mogens Kærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik. 4036 7801

Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent, Rådet for Sikker Trafik. 2811 5863