Samarbejdspartnere


Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget
Arbejder med behandling af lov- og beslutningsforslag. Udvalget kan tage emner op inden for deres sagsområde, herunder:

 • Færdselslovgivning.
 • Trafiksikkerhed.
 • Jernbaner, veje.
 • Godstransport, hyrekørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart, luftfart, havne, kystsikring.

Retsudvalget
Arbejder med behandling af lov- og beslutningsforslag. Udvalget kan tage emner op inden for deres sagsområde, herunder:

 • Rets- og politivæsen.
 • Straffelovgivning.

De to udvalg kan tage emner op inden for deres respektive sagsområder.

Udvalgene kan stille spørgsmål til den minister, som er fagminister i forhold til udvalget eller til den minister som spørgsmålet vedrører. Spørgsmålene kan vedrøre:

 • De lov- og beslutningsforslag der er til behandling i udvalget. 
 • Et emne der ligger inden for udvalgets sagsområde.

Færdselssikkerhedskommissionen
Færdselssikkerhedskommissionen er nedsat af Folketinget. Kommissionen består af folketingsmedlemmer, repræsentanter for ministerier, kommuner, organisationer og institutioner, der har interesse i færdselssikkerhed.   

Kommissionens hovedopgaver:

 • Følge den trafiksikkerhedsmæssige udvikling. 
 • Komme med input til Transport- og Bygningsministeriet samt Justitsministeriet om indsatser, der fremmer færdselssikkerheden.

Handlingsplan for 2013-2020
Kommissionen har lavet en handlings- og arbejdsplan for 2013-2020. Handlingsplanen ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar” ligger til grund for Rådets arbejde med trafiksikkerhed. En opfølgningsgruppe monitorerer implementeringen af handlingsplanstiltag. Gruppen består bl.a. af:

 • Repræsentanter for kommunerne
 • Vejdirektoratet
 • Rådet for Sikker Trafik 
 • Transport- og Bygningsministeriet
 • Justitsministeriet 
 • Politiet
 • Cyklist Forbundet 
 • DTL
 • FDM

Politiet

Kombinationen af information og intensiv politikontrol har langt større effekt end information og kontrol hver for sig. Derfor arbejder vi ofte sammen med Rigspolitiet om koordinering af kampagner og opfølgende politikontrol.

Rådets repræsentanter i politiet
Der er 12 politikredse i Danmark. Iflg. Rådets vedtægter udpeger hver kreds to personer til at fungere som Rådets repræsentanter i politiet. De i alt 24 repræsentanter kommer fra hhv. færdselsafdelingen og den præventive afdeling i hver kreds.

Rådets repræsentanter arbejder lokalt for at styrke trafiksikkerheden gennem undervisning, kampagner og kontroller. Repræsentanternes opgaver er bl.a. at:

 • Fastholde kontakten mellem politikredsen og Rådet
 • Samarbejde med kommuner om kampagner og færdselsrelaterede indsatser på skoler
 • Formidle budskaber til fx pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges
 • Formidle Rådets kampagner og indsatser lokalt
 • Deltage i relevante lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden

Kommunerne

Rådet for Sikker Trafik har et fast og godt samarbejde med kommunerne. I samtlige 98 kommuner har Rådet igennem mange år haft en kontaktperson fra den Tekniske Forvaltning. Siden 2010 har der også været en kontaktperson fra Skoleforvaltningen. Rådet er jævnligt i kontakt med kontaktpersonerne.

For alle Rådets indsatser er der en referencegruppe, hvor minimum to kommunerne er repræsentanter af kontaktpersoner.

Kampagneområdet
Kommunerne bakker op om de nationale kampagner ved blandt andet at sætte vejkantplakater op. Afhængig af hvilken kampagne det drejer sig om, er kommunerne også aktive med at udbrede budskabet gennem forskellige indsatser og initiativer lokalt i kommunen.

Fremtidens sikre trafikanter
Rådet for Sikker Trafik arbejder også sammen med kommunerne, om at klæde børn og unge på til de ti farligste år i trafikken. Kommunerne arrangerer i samarbejde med Rådet netværksmøder for færdselskontaktlærere, hjælper skolebestyrelser i gang med trafikpolitikker på skolerne med mere.

Gennem et tæt samarbejde med kommunerne i forhold til børn- og ungeområdet skaber vi fremtidens sikre trafikanter. Og en årligt test af Kommunernes arbejde med Sikker Skoletrafik peger på at Kommunerne gør mere og mere.

Internationale organisationer

Norden - Nordisk Trafiksikkerhedsråd (NTR)
NTR har bl.a. til formål at øge samarbejdet mellem de nationale frivillige trafiksikkerhedsorganisationer i Norden. Rådet er medlem af NTR. De øvrige medlemmer er Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne.

Europa - European Transport Safety Council (ETSC)
ETSC har som opgave at nedbringe antallet af trafikulykker i Europa. Rådet er medlem af ETSC.

Forvaltning

Rådet samarbejder med Justitsministeriet eller Transport- og Boligministeriet. Rådet har tilsvarende et tæt samarbejde med underliggende institutioner.

Transport- og Boligministeriet
Transport- og Bygningsministeriet håndterer færdselssikkerhed med vægt på:

 • Dansk og international regulering
 • Lovgivning og regeludarbejdelse i øvrigt
 • Trafikanters adfærd
 • Teknik
 • Vejudformning
 • Tavler
 • Krav til køretøjer m.m.

Justitsministeriet

Justitsministeriet er ansvarlig for færdselssikkerhed med vægt på:

 • Regeludarbejdelse inden for ressortområdet
 • Politikontrol
 • Retshåndhævelse

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling håndterer lovgivning på skoleområdet. Emnet ”færdselslære” er obligatorisk i 1. – 9. klasse.

Hertil udarbejder ministeriet i samarbejde med Rådet:

 • Bindende formål
 • Kompetence-, videns og færdighedsmål
 • Læseplaner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen er en institution under Transport- og Bygningsministeriet. Mange af styrelsens opgaver løser de i nært samarbejde med både vejmyndigheder og politiet:

 • Opgaver inden for færdselslovgivningen 
 • Opgaver inden for vejtransportlovgivningen

Trafik- og Byggestyrelsen fungerer også som faglig sparringspartner og bidragsyder. Rådet arbejder tæt sammen med styrelsen i den daglige besvarelse af henvendelser fra offentligheden:

 • F.eks. regler om børns sikkerhed i biler, busser og på cykel 
 • Ny teknologi i biler m.m.

Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen varetager opgaver inden for færdselslovgivningen med relation til trafiksikkerhed.

Vejdirektoratet
Som statslig styrelse er Vejdirektoratet befolkningens, regeringens, Folketingets og Transport- og Bygningsministeriet redskab til at fremme og gennemføre udviklingen af de danske veje og vejtransporten i Danmark.

Rådet har et tæt samarbejde med Vejdirektoratet. 

I 2002 overtog Vejdirektoratet ansvaret for de årlige ulykkesstatistikker. De blev tidligere lavet af Danmarks Statistik. Ulykkesstatistikkerne er et meget vigtigt redskab for Rådets arbejde.

Forskningsinstitutioner

Det er helt afgørende for Rådets arbejde, at vi har et veldokumenteret vidensgrundlag at arbejde ud fra. Derfor har vi et tæt samarbejde med forskellige nationale og internationale forskningsinstitutioner.

DTU Transport

DTU Transport er Danmarks Tekniske universitets institut for trafik og transport. DTU Transport udfører bl.a. forskning indenfor Trafiksikkerhedsområdet - særligt om adfærd og risiko. DTU Transport gennemfører Transportvaneundersøgelsen der er en central del af beregningerne af risiko i trafikken fordelt på alder, transportmidlier m.m.

Sammen med DTU Transport udsender vi Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning, der fire gange om året udkommer med opsamling på national og international viden indenfor et særligt tema. 

Særligt om børn, unge og ældre har DTU-Transport givet værdifuld viden til rådets arbejde igennem årene.

www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk

Ulykkes Analyse Gruppen (UAG)

UAG er en forskningsenhed under Ortopædkirurgisk afd. O ved Odense Universitetshospital. Gruppens arbejde består i at registrere oplysninger om de personer der henvender sig på skadestuen på Odense Universitetshospital. Registrering af tilskadekomne ved trafikulykker udgør en betydelig del af AUGs arbejde.

Arbejdet er koncentreret om dataindsamling, databearbejdning, analyse og formidling af resultaterne.

Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for at forebygge ulykker.

Vi benytter blandt andet AUGs analyser som grundlag for vores arbejde med dokumentation og formidling.   

Trafikforskningsgruppen

Trafikforskningsgruppen er en sektion og forskningsgruppe under Institut for Samfundsudvikling og Planlægning under Det teknisk-naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Trafikforskningsgruppen forsker indenfor trafikplanlægning, trafikteknik og vejbygning. De arbejder bl.a. med de problemer trafikken skaber, f.eks. igennem ulykkesbekæmpelse og miljøforbedringer ved anvendelse af tekniske og planlægningsmæssige tiltag.

Rådet benytter Trafikforskningsgruppens undersøgelser i arbejdet med dokumentation og formidling.