Rådets repræsentanter
Rådets repræsentanter

: Rådets repræsentanter

Politiet og Rådet For Sikker Trafik samarbejder tæt om at forebygge trafikulykker. Rådet har 24 repræsentanter - 2 fra hver af de 12 politikredse. Fra hver kreds kommer repræsentanterne fra hhv. den præventive afdeling og fra færdselsafdelingen.

Samarbejdet med Rådet For Sikker Trafiks repræsentanter i politiet har stor betydning. Repræsentanterne og deres kolleger bidrager til at øge trafiksikkerheden lokalt gennem undervisning, kampagner og kontroller. På den måde er de så at sige Rådet For Sikker Trafiks forlængede arm ud i lokalsamfundet. 

Rådet For Sikker Trafik har udarbejdet en håndbog med 10 anbefalinger, der giver inspiration til arbejdet som repræsentant.

Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet

 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling.
 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder.
 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder.
 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne.
 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag.
 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse.
 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd.
 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges.
 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder.
 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden.

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Politi, kommuner og skoler
Politi, kommuner og skoler

: Politiets samarbejde med kommuner og skoler

Politiet samarbejder med skoler og kommuner om at grundlægge sikre vaner i trafikken hos børn og unge. I Færdselsloven § 3, stk. 3 står der:

'Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.'

Der er med andre ord brug for et tæt samarbejde mellem kommune, skole og politi. Politiets færdselsfaglige ekspertise er også et afgørende bidrag til skolernes færdselsundervisning.

Iflg. "Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne", påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af "den højeste betydning, at skolen samarbejder med politiet."

De færdselsrelaterede præventive indsatser 

Det er en stor fordel, at man i kredsen koordinerer den politifaglige bistand til skolerne. Politiet kan fx bidrage til:

 • Færdselskontroller ved skolestart
 • Oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer,
 • Gå-prøven
 • Den lille Cyklistprøve
 • Cyklistprøven
 • Oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar
 • Cykeleftersyn
 • Knallert- og lygtekontroller
 • Deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune.

Rådet For Sikker Trafik kommer gerne ud og hjælper med at sætte sikker trafik på dagsordenen. Det kan fx være til fx kreds- og lokalrådsmøder eller netværksmøder for færdselskontaktlærere, kommune og politi.

Politiet vigtig samarbejdspartner 

Når man spørger færdselskontaktlærerne, hvad der er vigtigt for at styrke færdselsundervisningen på skolen, så er politiet en klar topscorer. Det viser en undersøgelse fra Epinion gennemført i 2015. Her siger 88 procent af færdselskontaktlærerne, at politiets deltagelse i cyklistprøverne er meget vigtig/vigtig.

Tilskud til netværksmøder

Politiet har god tradition for at holde netværksmøder for færdselskontaktlærere. I de senere år er flere og flere kommuner også begyndt at arrangere disse møder. Derfor er det både muligt for politiet og kommunerne at søge tilskud til forplejning til netværksmøder. Rådet for Sikker Trafik giver også tilskud til Cyklistfinaler og SP-arrangementer.  

Læs om de tilskud vi yder

Download 'Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne'

Politiseminar
Politiseminar

: Politiseminar

Rådet for Sikker Trafik samler hvert år Rådets repræsentanter i poltiet og kolleger til et seminar. I år blev politiseminaret afholdt 26.-27. maj i Fredericia. I alt 56 deltagere var samlet fra landets politikredse og Rigspolitiet.

Til seminaret blev lovforslag om forsøg med kørekort til 17-årige og 15-årige på knallert gennemgået. Der var et lokalt eksempel på forebyggelse af spritulykker i samarbejde mellem politi og kommune. Der blev sat fokus på politiets værdi i samarbejdet med kommuner og skoler. I workshops blev fornyelse af cyklistprøven debatteret samt politiets rolle i de nationale kampagner.

Senere blev der gjort status på Kommunernes Skoletrafiktest, evaluering af LIVE, nyt køreskolesite og snigpremiere på den nye skolekampagne. På anden dagen kom Rigspolitiet med et oplæg om den nationale operative færdselsstrategi og analyserne bag. Endelig var der erfaringsudveksling af de gode erfaringer, walk and talk i kredsene og en workshop med kommunikations- og pressetræning.

Download præsentationerne fra årets seminar her

Netværksmøder
Netværksmøder

: Hold netværksmøder

Politiet har en lang og god tradition for at holde netværksmøder med færdselskontaktlærere. De seneste år er der heldigvis også flere og flere kommuner, der prioriterer at afholde møderne i samarbejde med politiet.

Få besøg af Rådet

Rådet deltager ofte og gerne på netværksmøder i hele landet. Vi kommer med faglige oplæg og kan være med til at sikre erfaringsudveksling. 

Vi kommer også gerne ud og holder lokale kurser for lokalpoliti med kontakt til skoler. Hvis du vil høre mere, så kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk eller mobil: 2871 2532 

"Erfaringsudveksling er vigtigt. Det er guld værd." – Færdselskontaktlærer fra Kolding

Du kan søge tilskud til forplejning på netværksmøder - Se her hvordan

Tilskud
Tilskud

Vejledning om tilskud til arrangementer


Rådets repræsentanter har mulighed for at få dækket nogle af udgifterne i forbindelse med netværksmøder, cyklistprøvefinaler og SP-arrangementer.

Der er et loft over puljen og beløbene udbetales efter først-til-mølle princippet. Kontakt i hvert tilfælde Rosa Klargaard på rk@sikkertrafik.dk eller 3916 3951.

Se vejledning her.
 

Netværksmøder

Rådet ønsker at understøtte muligheden for, at færdselskontaktlærerne mødes for at erfaringsudveksle, koordinere og få faglig inspiration. Rådet ønsker at understøtte lokalpoliti og kommuner i at samarbejde om at afholde møderne. Derfor giver Rådet tilskud til fortæring ved afholdelse af et årligt møde med skolernes færdselskontaktlærere.

Principper for udbetaling af støtte:

 • Der kan søges om max 60 kr. pr. lærer.
 • Kontaktpersoner fra Kommuner og Rådets repræsentanter i Politiet kan søge om tilskud.

Sådan søger du:

 • Kontakt Rosa Klargaard inden mødet for at høre, om der stadig er et disponibelt beløb på kontoen.

Sådan aflægger du regnskab:

 • Send regnskab senest 14 dage efter kontaktlærermødet.
 • Vedlæg originale bilag for udgifter.
 • Oplys politikredsens navn og lokalstationen/lokalstationernes navn.
 • Oplys dato og tidspunkt for mødet.
 • Oplys antal deltagere.
 • Oplys bankkontonr. beløbet skal overføres til.

Cyklistprøvefinaler

Rådet finder det vigtigt, at der afholdes cyklistprøvefinaler. Derfor giver Rådet et tilskud på 100 kr. pr. deltagende skole. Nogle skoler er meget store og for at tilgodese det, kan skoler med tre spor eller mere sende en ekstra vinder, og dermed få et tilskud på yderligere 100 kr. Der kan maksimalt gives i alt 200 kr. i tilskud pr. skole

Sådan søger du:

 • Send en ansøgning pr. mail til rk@sikkertrafik.dk
 • Oplys politikredsens navn og lokalstationen/lokalstationernes navn.
 • Oplys de deltagende skolers navne.
 • Oplys dato og tidspunkt for aktiviteten.
 • Beskriv hvad midlerne bruges til.
 • Oplys bankkontonr. beløbet skal overføres til.

Sådan aflægger du regnskab:

 • Send en mail med de samme oplysninger som nævnt ovenfor inklusiv evt. ændringer senest 14 dage efter cyklistprøvefinalen.
 • Det er ikke nødvendigt at sende bilag med, men de skal kunne fremsendes på forlangende.

Arrangementer for skolepatrulje

Rådet arrangerer hvert forår en fest i Legoland og en i Tivoli. Målet med festerne er at samle skolepatruljerne i Danmark og belønne dem med en hyggelig dag, hvor der også er lejlighed til at sige tak fra politiet, Rådet og andre, som sætter pris på SP’ernes indsats. Rådet yder også støtte til lokale aktiviteter for de SP´ere, der ikke deltager i Rådets fester.

Principper for udbetaling af støtte:

 • Der kan søges om 40 kr. pr. elev under forudsætning af, at aktivitetens budget er på mindst 80 kr. pr. elev.
 • Kontaktpersoner fra Kommuner og Rådets repræsentanter i Politiet kan søge om tilskud.
 • Aktiviteter som samler mange SP’ere prioriteres frem for aktiviteter for få.
 • Der skal ikke aflægges regnskab og det er ikke nødvendigt at sende bilag med, men de skal kunne fremsendes på forlangende.

Sådan søger du:

 • Skriv en ansøgning pr. mail til rk@sikkertrafik.dk
 • Oplys hvor mange elever der søges til.
 • Beskriv hvad midlerne bruges til.
 • Oplys hvornår aktiviteten skal afholdes.
 • Oplys bankkontonr. beløbet skal overføres til.

Spørgsmål - Kontakt

Rosa Klargaard
Økonomikonsulent
T 3916 3951
rk@sikkertrafik.dk

Kontakt os
Kontakt os